นายกสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบกเข้าพบท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช นายกสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก พร้อมด้วยกรรมการและเลขาธิการสมาคมและคณะผู้จัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMMES : Integrative Management for New Era Security) เข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ) เพื่อแนะนำหลักสูตรและแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการบูรณาการความร่วมมือกันให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้ารับการศึกษา

Back to top button