สมัครสมาชิกสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบท

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

ที่อยู่ปัจจุบัน

๒. ประวัติการศึกษา (ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป)

๒.๑ ทางพลเรือน

๒.๒ ทางทหาร

๓. ประวัติรับราชการที่สำคัญก่อนตำแหน่งปัจจุบัน

ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก สมาคมวิทยาลัยการทัพบก ว่าด้วย ข้อบังคับสมาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ทุกประการ โดยสมัครเข้าเป็น

ข้าพเจ้าได้อ่านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ของสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบกแล้ว และเมื่อได้รับการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบกตลอดระยะเวลาที่เป็นสมาชิก ทุกประการ

Back to top button