ติดต่อเรา

สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก

ที่อยู่ ๕๕ ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

ส่งใบสมัคร/หลักฐานการชำระเงิน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

พลตรีทักษ์ชัย ธนพรานสิงห์
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ช่วยราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.)
โทรศัพท์ ๐๙๐ ๙๔๐ ๙๔๒๔

คุณอิสรา วงษ์สาระ หรือคุณสุวัลยา ราชกิจ
โทรศัพท์ ๐๒ ๔๓๓ ๒๘๔๔ ต่อ ๑๒๔ , ๑๓๖
โทรศัพท์ ๐๘๙ ๗๒๒ ๐๑๒๒
โทรสาร ๐๒ ๔๓๓ ๒๓๘๐
Facebook : https://www.facebook.com/artawc.org/
E-mail : contact@artawc.org

แผนที่สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก

Back to top button