คณะกรรมการสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก

นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

นายกสมาคม
พลตรี พิทักษ์ชัย ธนาพรานสิงห์

พลตรี พิทักษ์ชัย ธนาพรานสิงห์

อุปนายก
พลตรี ตุลธร นวพิตร

พลตรี ตุลธร นวพิตร

กรรมการ
พันเอก ฉกาจ ขันตี

พันเอก ฉกาจ ขันตี

กรรมการ
นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์

นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์

กรรมการ/นายทะเบียนและงานสื่อสารองค์กร
นายผจญ ศรีบุญเรือง

นายผจญ ศรีบุญเรือง

กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวทัศรัตน์ สถิระ

นางสาวทัศรัตน์ สถิระ

กรรมการและเลขาธิการ
Back to top button