หลักสูตร การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสําหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES: Integrative Management for New Era Security) (ส.วทบ.รุ่นที่ ๑)

พิธีปิดหลักสูตร ส.วทบ. รุ่นที่ ๑ วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

Back to top button