พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรจำนวน 13 ท่าน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบกได้จัดพิธีปิดหลักสูตร “การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่” (Integrative Management for New Era Security: IMNES) รุ่นที่ 3 ณ สโมสรทหารบก โดยได้รับเกียรติจาก พลโท พงศ์เทพ แก้วไชโย รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด มอบใบประกาศนัยบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรจำนวน 13 ท่าน โดยในพิธีปิดดังกล่าว นายกสมาคมฯ ที่ปรึกษาสมาคมฯ กรรมการสมาคมฯ และนักศึกษารุ่น 1 และ 2 ได้เข้าร่วมงานแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาด้วย

Back to top button