คณะผู้เข้าร่วมศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ รุ่นที่ ๑ (สวทบ.๑) ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ พลโท สามารถ โพธิสระ ประธานคณะกรรมการรุ่นที่ ๑ (สวทบ.๑) นำคณะผู้เข้าร่วมศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายสุชล สุขเกษม ผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภีให้การต้อนรับ

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงบ้านสารภี ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได้น้อมนำพระราชดำริด้านเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชฯ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ซึ่งภายในศูนย์ฯ แห่งนี้ มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และแนวทางการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้ทั้งเกษตรกร และผู้ที่สนใจมาดูงาน เพื่อให้มีความแข็งแกร่ง อันเป็นการสร้างรากฐานต่อยอดในแต่ละอาชีพ โดยกำหนดให้มี ๔ หัวข้อหลักในการเรียนรู้ ได้แก่

๑.การจัดการสุขภาพชุมชน
๒.เรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน
๓.เรียนรู้ถึงโครงการพระราชดำริแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๔.การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรซึ่งอยู่ในแต่ละท้องถิ่นนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้มีมากขึ้น

หัวใจของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภีนั้น ตั้งอยู่บนฐานความคิดในเรื่องของ การประหยัดใช้ทุกอย่างในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ โดยไม่มีการทิ้ง นอกจากการเลี้ยงไก่จะได้มากกว่าไข่แล้ว สิ่งที่ได้เพิ่มมา คือ แก๊ส ปุ๋ย น้ำชีวภาพ ปุ๋ยอัดแท่ง ซึ่งแนวคิดนี้ เป็นการใช้ชีวิตแบบครบวงจร ตั้งแต่ คน พืช และสัตว์ จากการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยสร้างความมั่นคง เข้มแข็ง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนบ้านสารภีอย่างยั่งยืน 

Back to top button