การเรียนการสอนรายวิชา การเมืองไทยการปกครองไทย สนธิสัญญาเบาว์ริง และสภาพเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕

การศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ รุ่นที่ ๑ (สวทบ.๑)  (IMNES: Integrative Management for New Era Security) เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๑๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ห้วข้อการบรรยายพิเศษ การเมืองไทยการปกครองไทย สนธิสัญญาเบาว์ริง และสภาพเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕

Back to top button