การเรียนการสอนรายวิชา การเรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบันในด้านความมั่นคงทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

การศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (สวทบ.๑) รุ่นที่ ๑ (IMNES: Integrative Management for New Era Security) เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ช่วงเช้า บรรยายพิเศษ การเรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบันในด้านความมั่นคงทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

Back to top button