การเรียนการสอนรายวิชา การเปลี่ยนแปลงในอดีตสู่ศตวรรษใหม่ที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมรายวิชา การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจไทย

การศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (สวทบ.๑) รุ่นที่ ๑ (IMNES: Integrative Management for New Era Security) เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๔.๐๐ น. หัวข้อการบรรยายพิเศษ การเปลี่ยนแปลงในอดีตสู่ศตวรรษใหม่ที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมรายวิชาการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจไทย

โดย นายนาวา จันทนสุรคน
กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รองประธานสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก

Back to top button