การบรรยายหลักสูตร วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก ได้จัดหลักสูตร“การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่” (IMNES)  รุ่น ๒  ในระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ – วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

โดยในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช นายกสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก ประธานมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน  บรรยายในหัวข้อ “Climate Change as if Currency”

และในช่วงบ่ายบรรยายโดย คุณถาวร พานิชพันธ์  อดีตรองอัยการสูงสุด ในหัวข้อ “ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ”  ให้แก่นักศึกษาของหลักสูตร ณ วิทยาลัยการทัพบก

Back to top button