การเรียนการสอนรายวิชา ผลกระทบด้านงบประมาณและกลุ่มผลประโยชน์

การศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ รุ่นที่ ๑ (สวทบ.๑)  (IMNES: Integrative Management for New Era Security)    เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ห้วข้อการบรรยายพิเศษ กฎหมายกับการส่งเสริมการทำธุรกิจและการพัฒนาประเทศ

โดย นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Back to top button