การศึกษาดูงานหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES : Integrative Management for New Era Security) ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขานครโฮจิมินห์

ผู้เข้าร่วมศึกษา ลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ ศึกษาดูงานด้านความมั่นคงด้านพลังงาน รับฟังบรรยายสรุปเรื่อง “การลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนของไทยในเวียดนาม” บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาสาขานครโฮจิมินห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Back to top button