การศึกษาดูงานหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES : Integrative Management for New Era Security) ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานครโฮจิมินห์

ผู้เข้าร่วมศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ เข้าร่วมศึกษาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ รับฟังบรรยายสรุปเรื่อง “สถานการณ์ทางการเงินของประเทศเวียดนาม” สำนักงานของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานครโฮจิมินห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Back to top button