การศึกษาดูงานหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES : Integrative Management for New Era Security) ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สถานกงสุลใหญ่ นครโฮจิมินห์

ผู้เข้าร่วมศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ ได้เข้าพบ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินต์ นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ ณ สถานกงสุลใหญ่ นครโฮจิมินห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รับฟังบรรยาย สรุปเรื่อง “สภาพเศรษฐกิจและโอกาส การลงทุนของไทยในประเทศเวียดนาม”

Back to top button