นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก” เป็นสมัยที่ 2

สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก (สว.ทบ.) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2565 ซึ่งที่ประชุมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก” เป็นสมัยที่ 2

Back to top button