การเรียนการสอนรายวิชา นโยบายเส้นทางสายไหมใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ One Belt One Road (OBOR)

การศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (สวทบ.๑) รุ่นที่ ๑ (IMNES: Integrative Management for New Era Security) เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ช่วงบ่าย บรรยายพิเศษ นโยบายเส้นทางสายไหมใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ One Belt One Road (OBOR)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Back to top button