สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก ประเดิมเปิดหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES)

สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก ประเดิมเปิดหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES : Integrative Management for New Era Security) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช นายกสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก เปิดเผยวันนี้ (๒๘ มกราคม ๒๕๖๕)  ขณะนี้สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก เปิดหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES : Integrative Management for New Era Security) ซึ่งได้เปิดหลักสูตรฯ นี้เป็นครั้งแรกเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเปิดหลักสูตรให้ศึกษารื่องราวที่ผ่านมาในอดีต เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในสังคมปัจจุบัน และช่วยคาดการณ์ ประเมินอนาคตได้อย่างแม่นยำ เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก ได้จัดทำหลักสูตร “การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่” (IMNES : Integrative Management for New Era Security) ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา ได้รับหลักการและแนวคิดในการบูรณาการศาสตร์ที่แตกต่างกัน มาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ถูกคน ถูกเวลา และถูกสถานที่ ยังสามารถมองย้อนกลับไปในอดีต ได้ศึกษาสถานภาพปัจจุบัน และสามารถคาดเดาอนาคต มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงบูรณการ วางยุทธศาสตร์และแผนงาน ต่อไปได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเนื้อหาของหลักสูตร ประกอบด้วยความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ศตวรรษใหม่ ที่กระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมไทย การวิเคราะห์การเมืองและการปกครอง กฎหมายและการตรวจสอบ การกำหนดนโยบายชาติและประวัติศาสตร์ เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างอนาคต อันจะเป็นประโชน์ต่อประเทศชาติ

สำหรับวันนี้ นอกจากพิธีเปิดหลักสูตรฯ แล้ว ยังได้รับเกียรติอย่างสูงจาก พลโทมหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก มอบโล่เกียรติคุณ ให้กับผู้สนับสนุนสมาคมฯ ได้แก่ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยีคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิค-๑๙  ให้กับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ และกรมสวัสดิการทหารบกและสโมสรทหารบก และมอบแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) และแบตเตอรี่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรฯ ในวันนี้ ประกอบด้วย หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และภาคเอกชน   จำนวน ๓๐ คน ทั้งนี้ ได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูง จากผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานและสถาบันการศึกษา ต่างๆ เช่น สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างหลักการและแนวคิด ให้ผู้รับการศึกษาฯ นำไปประยุกต์ใช้งาน ในหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถบูรณาการทางด้านความคิด นำความรู้ หลักการและแนวคิดที่ได้รับ ไปปรับใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรของท่าน ตัวท่าน และเพื่อการพัฒนาประเทศชาติของเรา

Back to top button