“สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก (สว.ทบ.) จัดการเรียนการสอน “หลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่”

“สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก (สว.ทบ.) จัดการเรียนการสอน “หลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่” ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 27 พฤษภาคม 2565 (เฉพาะวันศุกร์) วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 16.00 น. ที่อาคารรับรองเกษะโกมล ถนนพระรามที่ 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ

นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช นายกสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก (สว.ทบ.) กล่าวว่า “สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก ได้รับเกียรติ จากนายถาวร พานิชพันธ์ อดีตรองอัยการสูงสุด ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา “หลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่” ในหัวข้อเรื่อง “ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ” (ช่วงเช้า) และพลโท ดร.โสภณ ศิริงาม เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การตรวจสอบบทบาท อำนาจของชาติ กลยุทธ์และการใช้กำลังทหาร” (ช่วงบ่าย)

โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งโครงการจัดอบรม แผนการเรียนการสอน “หลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่” ได้เชิญวิทยากรที่มีคุณภาพ มาบรรยายพิเศษให้ความรู้ให้กับคณะนักศึกษา ทุกวันศุกร์ สุดสัปดาห์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่เข้าอบรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติต่อไป ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากมาย โดย สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก (สว.ทบ.) ได้จัดอบรมขึ้นเป็น (รุ่นที่ 1) และ (รุ่นที่ 2) จะเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงธันวาคม 2565

ผู้ที่สนใจเข้าอบรมช่วงวันที่ 20 มกราคม 2566 ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่! “สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก” เลขที่ 55 ถนนเทอดดำริห์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 092-742-8688

Source : หนังสือพิมพ์ประชาไท

Back to top button