ประมวลภาพศึกษาดูงาน จ.เชียงใหม่ หลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ รุ่นที่ ๑

ประมวลภาพศึกษาดูงาน จ.เชียงใหม่ หลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ รุ่นที่ ๑ IMNES: Integrative Management for New Era Security ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้เข้าร่วมศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ รุ่นที่ ๑ (สวทบ.๑)(IMNES: Integrative Management for New Era Security) เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายประจญ  ปรัชญ์สกุล) เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

พลตรี พิทักษ์ชัย ธนาพรานสิงห์ อุปนายกสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบกและผู้เข้าร่วมศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ รุ่นที่ ๑ (บคม๑.)(IMNES: Integrative Management for New Era Security) เข้าพบนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และรับฟังการบรรยายพิเศษยุทธศาสตร์ความมั่นคงภาคเหนือ ณ ศูนย์ราชการเชียงใหม่

นายประจญ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภาคเหนือ มีความมั่นคงเศรษฐกิจดีในอันดับต้นๆ ของประเทศ รายได้หลักของประชากร มาจากการเกษตรและการท่องเที่ยว เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ เอื้ออำนวยให้สามารถผลิตสินค้าการเกษตรได้คุณภาพดี มีมาตรฐาน สามารถส่งขายเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ เป็นจำนวนมากในแต่ละปี นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยงเชิงชุมชน ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวัฒนธรรมประเพณี โดยปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวมากถึง ๘๐๐ แห่ง รองรับนักท่องเที่ยวได้มากถึง ๖,๐๐๐,๐๐๐ คนต่อปี มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์กว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน ในชุมชนทำให้จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เรียกได้ว่าเป็น “นครแห่งชีวิตและความมั่นคง” เมื่องที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก

ผู้เข้าร่วมศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ รุ่นที่ ๑ (บคม.๑) (IMNES: Integrative Management for New Era Security) ลงพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชนแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

วันนี้ (๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) พลตรี พิทักษ์ชัย ธนาพรานสิงห์ อุปนายกสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก พร้อมผู้เข้าร่วมศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ รุ่นที่ ๑ (บคม.๑) (IMNES: Integrative Management for New Era Security) ลงพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชนแม่ทา ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โครงการ ข่วงชีวิต วิถียั่งยืน โมเดลการรวมกลุ่มเกษตรกรกว่า ๑๐๐ ครัวเรือน จัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา เพื่อร่วมกันผลิตสินค้าเกษตรผักพื้นเมือง และผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป รวมถึงการสร้างมาตรฐานของสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม เพิ่มรายได้ในครัวเรือนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน โดยมีนายอภิศักดิ์ กำเพ็ญ ผู้ดูแลโครงการ และนายอัศวิน ตีระวัฒนพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายโครงการพิเศษ กลุ่มเซ็นทรัล พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ

นายอภิศักดิ์ กำเพ็ญ ผู้ดูแลโครงการ กล่าวว่า ชุมชนแม่ทา เป็นชุมชนที่ทำการเกษตรอินทรีย์ ทั้งผักพื้นเมืองและผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป มากกว่า ๒๐ ปี ต่อมาได้สืบทอดมาถึงรุ่นลูกที่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีการร่วมกลุ่มกันจากหลายหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ (บ้านทาม่อน) หมู่ ๒ (บ้านท่าข้าม) หมู่ ๓ (บ้านค้อกลาง) หมู่ ๔ (บ้านห้วยทราย) หมู่ ๕ (บ้านป่านอต) หมู่ ๖ (บ้านดอนชัย) และหมู่ ๗ (บ้านใหม่ดอนชัย) รวมตัวกันจัดตั้งเป็น สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด เพื่อยกระดับ เพิ่มมาตรฐานในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม ประกอบด้วยการปลูกข้าวเหนียวในช่วงฤดูฝนในพื้นที่ลุ่ม สำหรับบริโภคในครัวเรือน และปลูกพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฟาร์มไม้ผลยืนต้นผสมผสาน ที่ไม่ต้องการการดูแลมาก เช่น กล้วย ลำไย มะม่วง มะขาม ขนุน เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้จากการทำปลูกข้าวโพดฝักอ่อน ซึ่งเป็นพืชพาณิชย์ที่สำคัญที่สุดในชุมชน แหล่งรายได้อื่นๆ คือ การเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะวัว การรวมกลุ่มในเครือข่าย “สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา” ได้ร่วมมือกันปรับปรุงมาตรฐานและการผลิต เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

นายอัศวิน ตีระวัฒนพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายโครงการพิเศษ กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัลได้มองเห็นศักยภาพของชุมชนแม่ทา ที่มีการทำเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนมานานกว่า ๓๐ ปี จึงได้เข้ามาช่วยยกระดับให้กลุ่มชุมชนแม่ทา ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์ให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ TOPs Supermarket และตลาดจริงใจ (Jing Jai Market) ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล พัฒนาจุดแข็งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเกษตรอินทรีย์ ที่อยู่ในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนให้แพร่หลาย ร่วมพัฒนาชุมชน ทั้งในด้านการศึกษา เพื่อยกระดับให้เด็ก เยาวชนในพื้นที่รู้จัก และรักหวงแหนพื้นที่ทำกิน สร้างรายได้เสริม ให้กับคนในชุมชนทางการท่องเที่ยว วิถีเกษตรยั่งยืนแบบแม่ทา พร้อมกันนี้ ยังได้จัดให้มีระบบรถขนส่ง รถห้องเย็นในการขนส่งสินค้าเกษตร ตลอดจนการสร้างอาคาร เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ที่จะนำผักมาขาย หรือจัดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มช่องทางการทำตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรในกลุ่มนำสินค้าผักไปจำหน่ายใน”จริงใจมาร์เก็ต” ที่เป็นตลาดของเซ็นทรัล และวางจำหน่ายในท็อปส์ จ.เชียงใหม่ ทำให้ยอดขายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และลูกค้าในเมืองรู้จักผักพื้นบ้านมากขึ้น

ผู้เข้าร่วมศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ รุ่นที่ ๑ (บคม.๑) (IMNES: Integrative Management for New Era Security) รับฟังบรรยายพิเศษและศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ดอก เพื่อการค้าและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วันนี้ (๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) พลตรี พิทักษ์ชัย ธนาพรานสิงห์ อุปนายกสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก พร้อมผู้เข้าร่วมศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ รุ่นที่ ๑ (บคม.๑) (IMNES: Integrative Management for New Era Security) รับฟังบรรยายพิเศษโครงการจริงใจมาร์เก็ต และศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ดอก เพื่อการค้าและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีคุณอ้อมขวัญ สาณะเสน ผู้อำนวยการโครงการจริงใจมาร์เก็ต และคุณณวิสาร์ มูลทา ผู้จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ดอก พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ

คุณอ้อมขวัญ สาณะเสน ผู้อำนวยการโครงการจริงใจมาร์เก็ต กล่าวว่า ตลาดจริงใจ ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล หนึ่งในโครงการแห่งความจริงใจและใส่ใจของกลุ่มเซ็นทรัล เปิดตลาดยามเช้าทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. โดยแบ่งออกเป็น ๒ โซน ได้แก่ จริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ เป็นตลาดผักเกษตรอินทรีย์และปลอดภัยแห่งแรกของกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างรายได้ของเกษตรกร และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชนจริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรทั้งพืชผัก ผลไม้ออร์แกนิคและปลอดสาร สินค้าแปรรปู จากกลุ่มเกษตรกรที่ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ รวมไปถึง อาหารพร้อมทาน ขนมและเบเกอรี่โฮมเมด เจ้าของร้านปรุงเองขายเอง โดยมีมาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และรัสติคมาร์เก็ต ตลาดรวมสินค้าแฮนด์เมดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ของกลุ่มเซ็นทรัล จุดนัดพบของคนรักงานศิลปะ งาน DIY ทำด้วยมือนำเสนอด้วยใจอาหารและเบเกอรี่โฮมเมด มีลานกิจกรรมอันร่มรื่นของครอบครัวและชุมชน นอกจากนั้น ยังเป็นตลาดปลอดโฟม (No foam ๑๐๐%) และร่วมในโครงการ NO Plastic Bag ปลอดถุงพลาสติกหูหิ้ว รณรงค์ให้ลูกค้านำกระเป๋าผ้ามาใส่สินค้าเพื่อลดขยะพลาสติกอีกด้วย โครงการจริงใจมาร์เก็ต ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ อาทิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนในการเปิดตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นที่จำหน่ายอาหารปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร ทั้งยังสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปด้วย

คุณณวิสาร์ มูลทา ผู้จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ดอก กล่าวว่า พื้นที่ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ๙ หมู่บ้าน เป็นเกษตรกรปลูกไม้ดอกเพื่อการค้าประมาณ ๗๘ ราย โดยส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมี ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มกันภายใต้ชื่อ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ดอก เพื่อการค้าและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร” เพื่อพัฒนาให้อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยบริหารจัดการแปลงดอกไม้เพื่อการค้าส่งและปรับพื้นที่บางส่วนเป็นแปลงดอกไม้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๓๐-๕๐ นอกจากนี้ยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกไม้ดอกเพื่อการค้าสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้กับชุมชนอื่นๆและผู้สนใจ เข้ามาศึกษาอีกด้วย

ผู้เข้าร่วมศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ รุ่นที่ ๑ (บคม.๑)(IMNES: Integrative Management for New Era Security) ศึกษาดูงานกองพันสัตว์ต่าง (ค่ายตากสิน) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วันนี้ (๑๑ กุมภาพันธ์ ๑๕๖๕) พลตรี พิทักษ์ชัย ธนาพรานสิงห์ อุปนายกสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก พร้อมผู้เข้าร่วมศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ รุ่นที่ ๑ (บคม.๑) (IMNES: Integrative Management for New Era Security) ศึกษาดูงาน กองพันสัตว์ต่าง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ สรุปภารกิจของกองพันสัตว์ต่าง โดย พันโท วิทยา บุญชด ผู้บังคับกองพัน กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก พร้อมนำชมพื้นที่ปฏิบัติงานและสาธิตกระบวนการปฏิบัติงาน

กองพันสัตว์ต่าง เป็นหน่วยทหารหน่วยหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่ฝึกสัตว์และทหารผู้ควบคุมสัตว์มาใช้ปฏิบัติภารกิจทางการทหารในพื้นที่ถิ่นทรุกันดาร ป่าเขา ด้วยการคอยสนับสนุน ทั้งเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ เสบียง หรือแม้แต่การลำเลียงคนเจ็บจากการสู้รบออกมารักษาพยาบาล การฝึกสัตว์เพื่อใช้ในหน้าที่ของทางทหาร เน้นไปที่ม้าและล่อ ฝึกตามหลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกา หน้าที่หลักคือการใช้สัตว์ในภารกิจลำเลียงการขนส่งต่างๆ ทั้งอุปกรณ์การยังชีพในภารกิจ อาวุธ เครื่องกระสุน รวมถึงปืนกลที่ติดบนหลังสัตว์เหล่านี้ หรือแม้แต่นำทหารที่ได้รับบาดเจ็บออกจากพื้นที่ โดยรวมก็เพื่อสนับสนุนทหารหน่วยอื่นของกองทัพบกในการปฏิบัติหน้าที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะกับพื้นที่ทุรกันดารที่ยานยนต์
เข้าไม่ถึง ทั้งทางบกและทางอากาศ

นอกจากนี้ยังได้ ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เช่น โครงการทหารพันธุ์ดี ปลูกผักเก็บเมล็ดพันธุ์พืช โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากมูลรอก เป็นต้น ถือเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงของประเทศ สืบไป

Back to top button