การบรรยายหลักสูตร ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566

สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก ได้จัดหลักสูตร “การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่” (IMNES)  รุ่น 2 ในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 – วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

โดยในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ได้รับเกียรติจาก คุณปริญญา หอมเอนก (สุทัศน์ ณ อยุธยา) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ บรรยายในหัวข้อ “Cyber Security ความปลอดภัยทางไซเบอร์ในภาครัฐและภาคเอกชน”

และในช่วงบ่ายบรรยายโดย พลตรีพิทักษ์ชัย ธนพรานสิงห์ อุปนายกสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก  ในหัวข้อ “ขนาดกองทัพ การจัดหาอาวุธและเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยของประชาชน”  ให้แก่นักศึกษาของหลักสูตร ณ วิทยาลัยการทัพบก

Back to top button