การเรียนการสอนรายวิชา กระบวนทัศน์ใหม่ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ (ครั้งที่ ๑)

การศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ รุ่นที่ ๑ (สวทบ.๑)  (IMNES: Integrative Management for New Era Security) เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ห้วข้อการบรรยายพิเศษ กระบวนทัศน์ใหม่ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ (ครั้งที่ ๑)

โดย พลเอกพหล  สง่าเนตร
อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม

Back to top button