ใบสมัคร

คลิ้กดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือเดินทางราชการ (Offical Passport)

ที่ทำงาน

ที่อยู่ / บ้านพัก

โทรศัพท์

โทรสาร

ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

๒. ข้อมูลการศึกษา

๒.๑ ระดับอุดมศึกษา

๒.๑.๑ ปริญญาตรี

๒.๑.๒ ปริญญาโท

๒.๑.๓ ปริญญาเอก

๒.๒ การศึกษาทางทหาร

๒.๓ การศึกษา / ฝึกอบรมอื่นๆ

๒.๔ ความรู้ภาษาต่างประเทศ

๓. ประวัติการทำงานที่สำคัญ

๔. ความเชี่ยวชาญ และความสามารถพิเศษ

๕. ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (เฉพาะภาคเอกชน)

๖. ท่านคิดว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร หลังจบการศึกษา

อัพโหลดไฟล์ภาพ และเอกสารประกอบการสมัคร

คลิ้กดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

เอกสารที่ต้องแนบกับใบสมัครเข้ารับการศึกษา

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport), สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาเอกสารที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือ ก.พ. รับรองว่าสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด
๒. คำยินยอมของผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการศึกษา หลักสูตร “การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่”

หมายเหตุ
๑. โปรดส่งใบสมัคร คำยินยอมของผู้บังคับบัญชาฯ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานการชำระเงินมาที่
สมาคมแห่งวิทยาลัยกองทัพบก (คุณสาทิศ ศิริสัมพันธ์)
ที่อยู่ ๕๕ ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
อีเมล contact@artawc.org

๒. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
๒.๑ คุณสาทิศ ศิริสัมพันธ์ โทร. ๐๖๒-๕๔๗๕๐๕๒
๒.๒ คุณสุมิตรา เกิดสุข. โทร. ๐๙๔-๗๙๑๙๘๒๒

Back to top button