การชำระเงิน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาสำเหร่
ชื่อบัญชี : สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก
เลขที่บัญชี : 113-1-25372-0

โปรดขอรับใบเสร็จ – บัตรสมาชิกเมื่อได้รับอนุมัติแล้วและขอรับบัตรสมาชิกได้ที่

เลขาธิการสมาคมฯ : นางสาวทัศรัตน์  สถิระ โทรศัพท์ 084-289-7956
ผู้ประสานงาน : นางสาวอิสรา  วงษ์สาระ  โทรศัพท์ 089-722-0122

Back to top button